Teatro g. 3-10
LT-2001 Vilnius, Lietuva
tel. + 370 5 2791293
mob. + 370 611 23522
faks. + 370 5 2791293
el.paštas: office@gip.lt
 
 
||

Metinė finansinė atskaitomybė – geriau dabar negu vėliau
Pagrindinis metinės finansinės atskaitomybės tikslas yra patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus. Ne mažiau svarbu įvertinti tai, jog metinė finansinė atskaitomybė ir su ja susiję dokumentai yra vieni svarbiausių informacijos šaltinių pritraukiant naujas investicijas į bendrovės veiklą, vertinant ir kuriant bendrovės veiklos optimizavimo schemas. Pažymėtina, jog metinė finansinė atskaitomybė turi būti patvirtina visuotiniame akcininkų susirinkime paprasta balsų dauguma ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Ne vėliau kaip po trisdešimt dienų patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė turi būti pateikta juridinių asmenų registrui. Nepaisant to nemažai įmonių dar iki šios momento nėra parengusios metinės finansinės atskaitomybės dokumentų ir pateikusių jų juridinių asmenų registrui.

Delsimas patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę yra pirmiausia nenaudingas pačiai bendrovei. Nepatvirtinus metinės finansinės atskaitomybės iš esmės negalimas bendrovės pelno paskirstymas, gali atsirasti keblumų sudarant sandorius su draudimo kompanijom, kyla pagrindas teisinei atsakomybei už teisės aktų reikalavimų nevykdymą ir pan. Pažymėtina, kad nors ir nuspręsta netaikyti baudų už metinės finansinės atsakomybės nepateikimą šiais metais, tai neatleidžia nuo pareigos patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir pateikti ją juridinių asmenų registrui.

Metinę finansinę atskaitomybę privalo pateikti akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos, jeigu sudaro finansinę atskaitomybę, individualios (personalinės) įmonės, jeigu sudaro finansinę atskaitomybę, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai ar atstovybės, pateikia savo steigėjo metinę finansinę atskaitomybę, taip pat konsoliduotą.

Metinę finansinę atskaitomybę sudaro finansinės ataskaitos – balansinė ataskaita, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, jei sudaroma, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas. Taip pat kartu su metine finansine atskaitomybe pateikiama bendrovės veiklos ataskaita bei audito išvada, jei buvo atliktas auditas. Metinė finansinė atskaitomybė pateikiama kartu su lydraščiu. Tokiu būdu uždelsus pateikti metinę finansinę atskaitomybę vėliau bus sunkiau tinkamai paruošti reikiamus dokumentus, bus papildomai apkrautas bendrovės finansininkų darbas, nes metinę finansinę atskaitomybę vis tiek reikės pateikti.

Atsižvelgiant į tai, bendrovės, nepateikusios metinės finansinės atskaitomybės, turėtų suskubti tai padaryti nepaisant to, jog terminas pateikti metinę finansinę atskaitomybę yra pasibaigęs.

Laurynas Ščukas, teisininkas


<< grįžti
Legal Disclaimer