Teatro g. 3-10
LT-2001 Vilnius, Lietuva
tel. + 370 5 2791293
mob. + 370 611 23522
faks. + 370 5 2791293
el.paštas: office@gip.lt
 
 
||

Metinės finansinės atskaitomybės pateikimas
Metinės finansinės atskaitomybės pateikimo juridinių asmenų registrui teisiniai pagrindai. Vasario pabaiga – kovas yra laikotarpis kai daugelis įmonių rengiasi šaukti eilinius susirinkimus, kuriuose bus tvirtinamos metinės finansinės atskaitomybės. Reiktų prisiminti, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. metines finansines atskaitomybes reikia pateikti ir Juridinių asmenų registrui. Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalis nustato, kad juridinių asmenų registrui pateikiami įmonių metinės finansinės atskaitomybės dokumentai (metinė finansinė atskaitomybė) kiekvienais metais per 30 dienų nuo momento, kai juridinis asmuo juos patvirtina įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatyta tvarka, jei įstatymai nenustato kitaip.
Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), 86 punktas nustato kurių teisinių formų juridiniai asmenys turi pateikti metinę finansinę atskaitomybę, t.y.:
1) akcinės bendrovės;
2) uždarosios akcinės bendrovės;
3) kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);
4) žemės ūkio bendrovės;
5) valstybės įmonės
6) savivaldybių įmonės;
7) tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos, jeigu sudaro finansinę atskaitomybę;
8) individualios įmonės, jeigu sudaro finansinę atskaitomybę;
9) užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai ir atstovybės;
10) Europos ekonominių interesų grupės, jeigu sudaro finsnsinę atskaitomybę;
11) Europos bendrovės.

Trumpai apie kiekvieną iš jų:
Akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 3 dalis Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Kooperatinių bendrovių įstatymo 14 straipsnis nustato, kad Kooperatinės bendrovės per finansinius metus uždirbto grynojo pelno paskirstymas patvirtinamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Atskirai įstatyme nereglamentuojamas nei finansinės atskaitomybės tvirtinimas nei jos pateikimas.

Žemės ūkio bendrovių įstatymo 16 straipsnio 1 dalis nustato, kad Bendrovės pelnas turi būti paskirstytas ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus ūkiniams metams. Atskirai įstatymas nereglamentuoja ne finansinės atskaitomybės tvirtinimo, nei jos pateikimo, todėl joms kaip ir kooperatinėms bendrovėms taikytina bendra civilinio kodekso norma – pateikti per 30 dienų nuo patvirtinimo.
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad Įmonės metinę finansinę atskaitomybę ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus įmonės finansiniams metams, turi patvirtinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Šio straipsnio 4 dalis nustato, kad patvirtinta įmonės metinė finansinė atskaitomybė per 30 dienų nuo jos patvirtinimo kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registrui.

Ūkinių bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Bendrija įstatymų nustatyta tvarka sudaro finansinę atskaitomybę, jeigu tai yra nustatyta bendrijos jungtinės veiklos sutartyje. Bendrijos metinė finansinė atskaitomybė ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti bendrijos tikrųjų narių patvirtinta ir pateikta juridinių asmenų registrui. Šio straipsnio 3 dalis nustato, kad Bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, privalo įstatymų nustatyta tvarka sudaryti finansinę atskaitomybę nepaisant to, ar tai nustatyta jų jungtinės veiklos sutartyse.

Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Individuali įmonė įstatymų nustatyta tvarka sudaro finansinę atskaitomybę, jeigu tai yra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. Pasibaigus individualios įmonės finansiniams metams, individualios įmonės metinė finansinė atskaitomybė ne vėliau kaip per tris mėnesius turi būti patvirtinta individualios įmonės savininko, išskyrus atvejus, kai savininkas vykdo individualios įmonės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas, ir pateikta juridinių asmenų registrui.

Ūkinių bendrijų ir individualių įmonių įstatymas ne visai nuosekliai reglamentuoja metinės finansinės atskaitomybės pateikimą juridinių asmenų registrui, nustatydamos tik terminą per kurį turi būti patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Manytume, kad joms taip pat taikytina bendra Civilinio kodekso norma – pateikti per 30 dienų nuo patvirtinimo, nors aiškinant įstatymą ne sistemiškai o tik gramatiškai, galima prieiti išvados, kad ir pateikta turi būti per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Europos ekonominių interesų grupių įstatymo (šios teisinės formos juridinių asmenų Lietuvoje 2006 m. dar nebuvo įregistruota) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu sudaroma grupės metinė finansinė atskaitomybė, ji turi būti patvirtinta grupės narių susirinkimo ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo grupės finansinių metų pabaigos. Grupės metinė finansinė atskaitomybė ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jos patvirtinimo turi būti pateikta juridinių asmenų registrui.

Kitų teisinių formų juridiniams asmenims metinės finansinės atskaitomybės juridinių asmenų registrui pateikti nereikia, o jeigu jas ir pateiksite, jos bus grąžintos ir duomenys apie jų pateikimą į juridinių asmenų registrą nebus įrašyti.

Dėl metinės finansinės atskaitomybės sudėties

Labai svarbu išsiaiškinti, kokie gi dokumentai sudaro metinę finansinę atskaitomybę. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 21 straipsnis nustato, kad Finansinę atskaitomybę sudaro šios finansinės ataskaitos:
1) balansas;
2) pelno (nuostolių) ataskaita;
3) pinigų srautų ataskaita;
4) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
5) aiškinamasis raštas. Analogiškai metinės finansinės atskaitomybės sudėtį reglamentuoja ir Juridinių asmenų registro nuostatų 90 punktas.
Pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį 1, 2 ir 5 punkte nurodytos ataskaitos gali būti trumpos arba pilnos. Trumpa forma sudaroma tais atvejais kai ne mažiau kaip du rodikliai iš trijų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neviršija šių dydžių dvejus metus iš eilės, įskaitant ataskaitinius finansinius: pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus - 7 mln. litų; balanse nurodyto turto vertė - 5 mln. litų; vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus - 10.
Metinės finansinės atskaitomybės formas nustato Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standarto patvirtinimo“ (2004, Nr. 20- 616) . Minėtas teisės aktas keistas net 28 kartus nuo jo priėmimo, tame tarpe 10 pakeitimų yra padaryta 2007 m. sausio 4 d. ir dar 9 pakeitimai per 2006 metus, kurie turi būti taikomi sudarant 2006 metų metinę finansinę atskaitomybę. Pateikiame nuorodas į šio teisės akto redakcijas http://www.infolex.lt/scripts/sarasas2.dll?Redakcijos=1&Id=70612.

Daugiausia pasikeitimų 2006 m. teisės aktuose, reglamentuojančiuose finansinę atskaitomybę, yra dėl audito išvadų ir metinių pranešimų. Kaip teigia teisės aktų rengėjai atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos teisės normos, nustatančios reikalavimus metiniam pranešimui bei metinės finansinės atskaitomybės auditui, yra išdėstytos teisės aktuose, reglamentuojančiuose finansinę atskaitomybę, t. y. Ketvirtojoje Tarybos direktyvoje 78/660/EEB ir Septintojoje Tarybos direktyvoje 83/349/EEB, nuostatas dėl veiklos ataskaitoje pateikiamos informacijos bei metinės finansinės atskaitomybės audito buvo perkeltos į įmonių finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymą).
Atskirai reglamentuojama, kokios įmonės turi pateikti audito išvadą, t.y. jei įmonėse yra privaloma atlikti auditą prieš tvirtinant metinę finansinę atskaitomybę, tai kartu su ja juridinių asmenų registrui turi būti pateikiama ir audito išvada. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 19-1 straispnio 1 dalyje nustatyta, kad Valstybės ir savivaldybės įmonėse, akcinėse bendrovėse turi būti atliktas metinės finansinės atskaitomybės auditas. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuojami atvejai, kad auditas privalomas ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės ir kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną viršija šiuos dydžius:
1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus - 10 mln. litų;
2) balanse nurodyto turto vertė - 5 mln. litų;
3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus 50.
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas papildytas 191 straipsniu „Metinės finansinės atskaitomybės auditas“ ir ketvirtuoju1 skirsniu „Metinis pranešimas“, kuriame nustatomi reikalavimai pagal Direktyvų 2001/65/EB ir 2003/51/EB nuostatas metiniame pranešime pateikiamai informacijai.
Kadangi Ketvirtosios Tarybos direktyvos 78/660/EEB nuostatos taikomos akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms ūkinėms bendrijoms, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, atitinkamai nustatomas įstatymo ketvirtojo1 skirsnio „Metinis pranešimas“ taikymas. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, be metinės finansinės atskaitomybės, privalo parengti metinį pranešimą.
Praktiniai patarimai kaip pateikti metinę finansinę atskaitomybę juridinių asmenų registrui
Valstybės įmonė Registrų centras, būdama Juridinių asmenų registro tvarkytoja, numato kelis būdus, kaip pateikti metinę finansinę atskaitomybę.
Elektroniniu būdu galima pateikti metinę finansinę atskaitomybę sudarius sutartį su VĮ Registrų centru. Visa sutarties sudarymo ir elektroninio teikimo informacija yra šioje nuorodoje (http://www.kada.lt/bylos/jar/fa/FA_TEIKIMO_SUTARTIS.doc) . Kaip vienas iš svarbiausių šio teikimo būdo tikslų nurodomas paspartinti ir supaprastinti FA duomenų paskelbimą tretiesiems asmenims. Taigi, jeigu ir Jūs turite tokį tikslą, šis būdas pats priimtiniausias, nes iš tikrųjų šiuo būdu tekiant galima išvengti eilių ir galimų klaidų.
Taip pat galima pateikti ir spausdintus metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuos priima teritoriniai Valstybės įmonės Registrų centro padaliniai (nuoroda į priimančius metines finansines atskaitomybes padalinių kontaktus http://www.kada.lt/jar/fa/kontaktai.php). Šiuo būdu teikiant metinę finansinę atskaitomybę galima ją įteikti asmeniškai arba siųsti paštu. Pateikus spausdintus metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra tikimybė, kad duomenys apie jų pateikimą juridinių asmenų registrui bus įrašyti žymiai vėliau. Trumpai pasakius, pateikus spausdintus metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, jie bus žymiai sunkiau prieinami tretiesiems asmenims.

Atsakomybė už metinės finansinės atskaitomybės nepateikimą arba pateikimą ne laiku

Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1722 straipsnis nustato, kad už neteisingų dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui arba nepateikimą laiku teisės aktų nustatyta tvarka baudžiamas vadovas administracine bauda nuo 100 iki 5000 Lt. Už šį teisės pažeidimą administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal ATPK 2591 straipsnį gali surašyti Valstybės įmonės Registrų centro darbuotojai, o administracinio pažeidimo bylą nagrinėja apylinkės teismai kaip tai nustatyta ATPK 224 straipsnyje. Kol kas, turimais duomenimis, nėra surašyto dar nei vieno protokolo, tačiau tai dar nereiškia, kad tokių bylų nebus ateityje.
Be to Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad metinės finansinės atskaitomybės nepateikimas juridinių asmenų registrui ilgiau kaip 24 mėnesius ir juridinių asmenų registro tvarkytojui nepranešus apie nepateikimo priežastis yra vienas iš požymių, kad galima pradėti juridinio asmens likvidavimą juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Šiuo pagrindu jau dabar juridiniai asmenys, nepateikę metinės finansinės atskaitomybės ilgiau kaip 24 mėnesius, juridinių asmenų registro viešoje paieškoje pažymėti rausva spalva.


<< grįžti
Legal Disclaimer