Teatro g. 3-10
LT-2001 Vilnius, Lietuva
tel. + 370 5 2791293
mob. + 370 611 23522
faks. + 370 5 2791293
el.paštas: office@gip.lt
 
 
||

Konfidencialumo sutartys – praktiniai aspektai
Teisinis reglamentavimas. Konfidencialumo sutarčių teisinis reguliavimas yra visiškai padrikas. Belieka tik apgailestauti, jog tokios dažnai sudaromos ir pakankamai specifiškos sutartys nėra reglamentuotos Civiliniame kodekse kaip atskira sutarčių rūšis. Civilinio kodekso 6.164 str. įtvirtinta konfidencialumo pareiga sudarant sutartis – šalis derybų metu gavusi konfidencialią informaciją privalo neatskleisti informacijos ar nenaudoti jos savo tikslams neteisėtu būdu nepaisant to, ar sutartis sudaryta, ar ne. Ar šalys yra susaistytos konfidencialumo pareigos, kai tokia pareiga nenumatyta sutartyje, o informacija yra perduodama jau po sutarties sudarymo, yra diskutuotina. Tokiu atveju tektų remtis sąžiningumo principu, teisės analogijomis, o tai nėra visiškai patikimas būdas apginti savo interesus.

CK 6.704 str. taip pat nustato, jog šalys privalo užtikrinti informacijos, susijusios su sutarties dalyku, sutarties vykdymu ir gautais rezultatais, konfidencialumą, jei sutartis nenumato ko kita. Ši nuostata įtvirtinta skyriuje, reglamentuojančiame mokslinio tyrimo, bandomuosius, konstravimo ir technologinius darbus ir iš principo yra lex specialis, todėl tokios nuostatos taikymas kitoms sutartims pagal analogiją yra negalimas ar bent jau itin ginčytinas.

Atsižvelgiant į tai, jog konfidencialumo sutarčių teisinis reglamentavimas nėra aiškus, rekomenduotina bent kiek svarbesnėse sutartyse numatyti konfidencialumo sąlygą arba sudaryti atskirą konfidencialumo sutartį.

Konfidencialumo sutarčių sąlygos. Konfidencialumo sutartys yra civilinės sutartys, nepriklausomai nuo to, kas yra sutarties šalys. Net ir tais atvejais, kai konfidencialumo sutartis sudaryta tarp bendrovės ir darbuotojo, konfidencialumo sutartys yra civilinės ir darbo kodekso nuostatos tokiems susitarimams netaikomos. Kiekvienoje konfidencialumo sutartyje turėtų būti numatyta, kas yra laikoma konfidencialia informacija, kas yra laikoma konfidencialumo pareigos pažeidimu, atsakomybė už konfidencialumo pažeidimą bei kitos sąlygos.

Konfidenciali informacija. Konfidencialios informacijos turinys civiliniuose santykiuose, darbo santykiuose ir santykiuose, susijusiuose su valstybės tarnyba ar valstybės reikalais, viešosios valdžios įgyvendinimu neturėtų būti tapatinamas. Civiliniuose santykiuose, taip pat ir darbo, konfidenciali informacija – tai tokia informacija, kurią bendrovė, sutarties šalys laiko konfidencialia. Todėl šalys iš esmės gali susitarti, jog bet kokia informacija bus laikoma konfidencialia. Suprantama, jog nuostata, numatanti, kad konfidencialia laikoma informacija, kuri pagal teisės aktus yra vieša, bus neteisėta.

Kokia informacija laikoma konfidencialia sutartyje turėtų būti numatyta itin tiksliai. Siekiant išvengti ginčų dėl vienos ar kitos informacijos konfidencialumo rekomenduotina sudarant konfidencialumo sutartis:
 informaciją apibrėžti ne tik jos turinio aspektu, bet ir pagal kitus kriterijus – informacijos laikmena, informacijos paskirtis, informacijos gavimo būdas;
 numatyti šalims teisę tam tikrai informacijai suteikti konfidencialios informacijos statusą, uždedant tam tikrą žymą, pvz. "konfidencialu". Tokiu būdu net ir informacijai, kuri nenumatyta sutartyje, šalis galės suteikti konfidencialios informacijos statusą.

Konfidencialumo pareigos pažeidimas. Praktikoje dažnai itin sunku įrodyti, jog tam tikri veiksmai pažeidžia konfidencialumo įsipareigojimą, todėl sutartyse turėtų būti detaliai nurodyta, kokie veiksmai yra laikomi pažeidžiančiais konfidencialumo pareigą. Suprantama – toks veiksmų sąrašas neturėtų būti baigtinis. Sutartyse turėtų būti numatytas pareiga imtis visų priemonių, jog informacija, kuriai suteiktas konfidencialumo statusas, nebūtų atskleista tretiesiems asmenims, t.y. turėtų būti įtvirtinta ne tik pasyvi pareiga neatskleisti konfidencialios informacijos, bet ir pareiga imtis visų įmanomų priemonių, kad tokia informaciją nebūtų atskleista. Tokia sąlyga gerokai palengvintų pažeistų teisių gynimo procesą.

Paprastai nurodoma, jog informaciją, kuri yra konfidenciali, šalis gali paskelbti tik gavus išankstinį kitos šalies sutikimą. Patartina sutartyje numatyti, jog toks sutikimas turi būti rašytinis ir patvirtintas bendrovės antspaudu bei bendrovės atstovo parašu.

Atsakomybė. Konfidencialios informacijos atskleidimas dažniausiai susijęs su netiesioginiais nuostoliais (sumažėjęs bendrovės konkurencingumas rinkoje, žala bendrovės įvaizdžiui, negautas pelnas), todėl įrodyti, jog bendrovė patyrė tam tikro dydžio nuostolį, yra gana sudėtinga. Civilinio kodekso 6.164 str. 2 d. nurodo, jog minimalūs nuostoliai tokiu atveju yra tokio dydžio, kokia yra gauta nauda, išreikšta pinigais. Tokia formuluotė iš esmės situacijos nepalengvina, juk nustatyti gautą naudą ir dar ją išreikšti pinigais yra labai sunku. Atsižvelgiant į tai, rekomenduotina konfidencialumo sutartyse numatyti konkrečiais piniginiais dydžiais išreikštas atsakomybės ribas už konfidencialumo pareigos pažeidimą.

Pažymėtina, jog baudų dydis už konfidencialumo pažeidimą visais atvejais turėtų atitikti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Kitaip tariant, baudos dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į konkrečią situaciją - šalių santykius, informacijos svarbą, konfidencialumo pareigos pažeidimo sunkumą, nuostolių dydį ir panašias aplinkybes.

Kitos konfidencialumo sutarčių sąlygos. Konfidencialumo sutartyse be kita ko turėtų būti numatytas ir sutarties galiojimo terminas. Visais atvejais toks terminas turėtų tęstis dar kelerius metus po faktinių santykių tarp šalių pabaigos, pvz. dvejus metus po darbo sutarties su darbuotoju nutraukimo.

Konfidencialumo sutartyse patartina nurodyti sutarties tikslą. Tai turėtų padėti įrodyti, jog buvo pažeisti šalies interesai.

Konfidencialumo sutarčių vieta bendrovėje. Konfidencialumo sutartys turėtų būti svarbi, bet ne vienintelė apsaugos priemonė bendrovės informacijos srautų valdyme. Konfidencialios informacijos naudojimo tvarka bendrovės viduje turėtų būti įtvirtina taip pat ir darbo tvarkos taisyklėse, pareiginiuose nuostatuose, kolektyvinėje sutartyje. Tokiu būdu net ir nesant konfidencialumo sutarties bendrovė bent jau minimaliai bus apsaugota nuo galimų informacijos nuostolių.

Tam, kad konfidencialumo sutartys būtų efektyvi apsaugos priemonė ir turėtų praktinę reikšmę, rekomenduotina:
 konfidencialumo susitarimus sudaryti atskiru dokumentu;
 konfidencialumo sutartis sudaryti tiek su bendrovės darbuotojais, operuojančiais svarbiais duomenimis, tiek su bendrovės valdymo organų nariais, tiek ir su bendrovės partneriais;
 detaliai reglamentuoti kriterijus, pagal kuriuos informacija priskiriama konfidencialiai informacijai;
 detaliai reglamentuoti, kas yra laikoma konfidencialumo pareigos pažeidimu ir numatyti aiškias baudas už pareigos pažeidimą;
 nurodyti sutarties tikslą bei galiojimo terminą.

Laurynas Ščukas, teisininkas

<< grįžti
Legal Disclaimer